11. Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí v Hoteli Stupka na Táľoch odsúhlasilo Program valného zhromaždenia a Uznesenie z valného zhromaždenia. Najdôležitejšími bodmi programu bola Správa o činnosti ZSLS za roky 2012 – 2013, Plán činnosti na roky 2014 – 2015, Správa Revízora ZSLS za roky 2012 – 2013 a voľba nového Predstavenstva a Revízora združenia. Valné zhromaždenie …

Predstavenstvo ZSLS odsúhlasilo predĺženie platnosti Osvedčenia s právom používať pečiatku subjektu evidovaného v združení slovenských laboratórií a skúšobní, pričom došlo ku zmene názvu na Centrum výskumu bioenergie, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Predstavenstvo odsúhlasilo termín konania Valného zhromaždenia na 10.6.2014 v Hoteli Stupka na Táloch.

V dňoch 22. – 24. 5. 2013 sa na Táloch konala medzinárodná konferencia „Nové trendy v oblasti skúšobníctva“. Konferenciu organizovalo Združenie slovenských laboratórií a skúšobní, ktorého prezidentom je RNDr. Ladislav Rožek, MBA., riaditeľ U. S. Steel Košice – Labortest, s. r. o. Na konferencii odzneli mnohé zaujímavé príspevky z oblasti výskumu a vývoja, ako aj …

IX Výročná konferencia ZSS

Dňa 15.4 2010 sa v Demänovskej doline konala IX Výročná konferencia ZSS. Konferrenciu otvoril a viedol podpredseda ZSS Ing.Hrivnák. Správu o činnosti za predchádzajúce obdobie predniesol RNDr.Ladislav Rožek predseda ZSS, Ing.Miroslav Vojtas vystúpil z návrhom zmeny stanov združenia ako aj názvu združenia na Združenie slovenských laboratórii a skúšobní. Predmetom diskusie …

Výročná konferencia ZSS

Dňa 21.1 2010 sa v Košiciach konalo zasadnutie Rady ZSS. Členocia Rady stanovili predbežný termín ako aj program rokovania Výročnej konferencie ZSS. Výročná konferencia sa bude konať v dňoch 14 – 16.4 2010 v Demänovskej doline – hotel Bystrina. Členovia Rady ZSS schválili aj nové kritéria na vydanie Osvedčenia s …

Nové trendy v skúšobníctve

Rada ZSS sa stretla na svojom pracovnom stretnutí dňa 2.12.2009 v Demänovskej Doline. Program rokovania bol zameraný na vyhodnotenie konferencie – „ Nové trendy v skúšobníctve“, príprava nových stanov ZSS ako aj príprava Výročnej konferencie ZSS v roku 2010. Najbližšie zasadnutie Rady ZSS sa uskutoční 13.1.2010.

Novinky v oblasti skúšobníctva

V dňoch 16-18.9 2009 sa uskutočnila v Demänovskej doline medzinárodná Česko – Slovenská konferencia „Novinky v oblasti skúšobníctva“. Tejto konferencie sa zúčastnilo 30 členov z oboch združení. Konferencia sa stretla s pozitívnym ohlasom, odzneli zaujímave príspevky z oblasti metrológie, normotvornej činnosti a testovania. Súčasťou konferencie bolo aj zasadnutie Rady ZSS, …