Dňa 10.6.2014 sa konalo 11. Valné zhromaždenie ZSLS

11. Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí v Hoteli Stupka na Táľoch odsúhlasilo Program valného zhromaždenia a Uznesenie z valného zhromaždenia. Najdôležitejšími bodmi programu bola Správa o činnosti ZSLS za roky 2012 – 2013Plán činnosti na roky 2014 – 2015Správa Revízora ZSLS za roky 2012 – 2013 a voľba nového Predstavenstva a Revízora združenia. Valné zhromaždenie zvolilo za členov Predstavenstva ZSLS: RNDr. Ladislav Rožek, MBA., Ing. Ivan Hrivnák, Ing. Miroslav Vojtas a Ing. František Kuňa. Za Revízora združenia bol zvolený Ing. Michal Fedor.
Novozvolené Predstavenstvo si na prvom zasadnutí zvolilo Prezidenta združenia: RNDr. Ladislav Rožek, MBA., Viceprezidenta združenia: Ing. Ivan Hrivnák a Sekretára združenia: RNDr. Juraj Sisák.