IX Výročná konferencia ZSS

IX Výročná konferencia ZSS

Dňa 15.4 2010 sa v Demänovskej doline konala IX Výročná konferencia ZSS. Konferrenciu otvoril a viedol podpredseda ZSS Ing.Hrivnák.

Správu o činnosti za predchádzajúce obdobie predniesol RNDr.Ladislav Rožek predseda ZSS, Ing.Miroslav Vojtas vystúpil z návrhom zmeny stanov združenia ako aj názvu združenia na Združenie slovenských laboratórii a skúšobní.
Predmetom diskusie boli aj navrhované zmeny v podmienkách na právo používať pečiatku ZSLS.
Návrh zmeny stanov ako aj názvu združenia sa stretlo z pozitívnym ohlasom a bolo jednohlasne odsúhlasené.
V diskusii ďalej vystúpil Ing.Hrivnák z návrhom zvýšenia členských poplatkov o 10%. Členské poplatky neboli menené od vzniku ZSS v r. 1992. Výročná konferencia odsúhlasilá navrhované zvýšenie členského ZSLS o 10%.
Jedným z ďalších bodov rokovania IX.Výročnej konferencie bola aj voľba Predstavenstva ZSLS – návrh Ing.Hrivnáka na zloženie Predstavenstva (RNDr.L.Rožek, Ing.I.Hrivnák, Ing.M.Vojtas, Ing.F.Kuňa) ZSLS bol odsúhlasený jednohlasne.
Súčasne bol jednohlasne odsúhlasený p.Miroslav Fedor (ITES Vranov) za Revízora ZSLS.
Funkčná doba Predstavenstva a Revízora v zmysle novoprijatých stanov bude 4 roky.

Výročnej konferencie ZSS sa zúčastnil ako čestný hosť aj Prezident Združenia českých laboratoři a skušeben RNDr.Radomír Čevelík – ktorý pozdravil delegátov konferencie a vyjadril potešenie z pretrvávajúcej vzájomne prospešnej spolupráce medzi oboma národnými združeniami a súčasne pozval zástupcov vedenia ZSLS na výročnú konferenciu ZCLS. Novozvolené Predstavenstvo na svojom zasadnutí dňa 16.4 2010 zvolilo za Prezidenta ZSLS RNDr.Ladislava Rožeka,MBA a za Viceprezidenta ZSLS Ing.I.Hrivnáka. Predstavenstvo na svojom zasadnutí zvolilo za Sekretára ZSLS RNDr.Juraja Sisáka.