O Združení

Združenie slovenských laboratórií a skúšobní je záujmovým združením podnikov, firiem, akciových spoločností, u ktorých je skúšobníctvo hlavnou alebo jednou z hlavných činností, čo znamená, že v organizačnej štruktúre majú tieto právnické osoby spravidla začlenené skúšobne alebo laboratóriá (podnikové, odborové a iné, vybavené len na špecializované skúšky a merania). Tieto skúšobne a laboratóriá sú schopné poskytovať odborné služby pre výrobnú a podnikateľskú sféru objektívnym a kvalifikovaným posudzovaním vlastností výrobkov skúšaním, osvedčovaním a preukazovaním ich zhody s určenými technickými predpismi, normami a ďalšími špecifickými dokumentami a na základe výsledkov svojich zistení vydávať doklady o kvalite výrobkov a služieb.


Združenie slovenských laboratórií a skúšobní sa transformovalo zo Združenia slovenských skúšobní 15.4.2010, ktoré vzniklo po rozdelení ČSFR transformáciou Združenia československých skúšobní vo februári 1993 a so súhlasom 14 organizácií prevzalo jeho pomernú časť práv a záväzkov v slovenskej časti. Na ustanovujúcej konferencii sa prítomní zástupcovia dohodli, že sídlom Združenie slovenských skúšobní budú Košice. Po splnení potrebných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka bolo Združenie zapísané v apríli 1993 Okresným úradom v Košiciach do registra záujmových združení právnických osôb s identifikačným číslom 31950060. Toho času má Združenie slovenských skúšobní 18 členov.


Prácu Združenia koordinuje Predstavenstvo Združenia, ktoré je zároveň jeho výkonným orgánom, administratívne práce zabezpečuje Sekretár Združenia. V kompetencii Predstavenstva Združenia je aj schvaľovanie prihlášok na členstvo v Združení a vydávanie Osvedčenia s právom používať pečiatku skúšobne, evidovanej v Združení.


Vydanie Osvedčenia má pre prácu skúšobne mimoriadny význam. Nadväzuje na dobré skúsenosti z predchádzajúceho obdobia počas činnosti Združenia československých skúšobní, kde jednou z konkrétnych foriem pomoci pri odstraňovaní technických prekážok v obchode bola snaha o vybudovanie komplexného systému na overovanie zhody vyrábanej produkcie s technickými normami prostredníctvom siete nezávislých skúšobní. Je veľa výrobkov, ktoré nie sú štátom vyhlásené na povinnú certifikáciu v príslušnej autorizovanej skúšobni (SKTC), ale atest o zhode výrobku s platnými technickými predpismi a normami požaduje domáci alebo zahraničný odberateľ, prípadne iná výrobná alebo obchodná organizácia. A práve tu môžu pomôcť a poskytnúť svoje odborné služby tie skúšobne, ktorých odborná úroveň personálu a technická vybavenosť spĺňajú požiadavky európskeho systému, daného toho času už všeobecne známymi normami EN radu 45 000 a ISO radu 9000.


O právo používať pečiatku evidovanej skúšobne môže požiadať riadny člen Združenia podľa Kritérií, schválených konferenciou. Písomnú žiadosť na vydanie Osvedčenia podáva vedúci organizácie. Vyžaduje sa, aby v žiadosti okrem identifikačných údajov o právnom subjekte a prehľadu skúšobných činností bolo aj čestné vyhlásenie o odbornej a technickej spôsobilosti na výkon činnosti skúšobne. Skúšobňa musí mať vypracované metodiky a postupy skúšok a musí mať zavedený vlastný systém kvality práce, ktorý má priebežne zdokonaľovať.


Ak sú splnené stanovené kritériá, Predstavenstvo Združenia žiadosť na vydanie osvedčenia schváli a pridelí registračné číslo. Osvedčenie je platné dva roky a po overení úrovne komisiou, ktorú menuje Rada môže byť v prípade vyhovujúcich výsledkov previerky jeho platnosť predĺžená na ďalšie obdobie. Previerky sa uskutočňujú v skúšobniach námatkove bez ohlásenia a ak by komisia zistila závažné nedostatky, prípadne také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s obsahom čestného vyhlásenia, Rada Združenia by zrušila platnosť osvedčenia okamžite.