Stanovy

Združenia slovenských laboratórií a skúšobní v súlade s § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka.

Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Združenie slovenských laboratórií a skúšobní (ďalej len „Združenie“) vzniklo 26.4.1993 zápisom do registra záujmových združení právnických osôb vedenom Obvodným úradom Košice pod č. Práv.841/93
 2. Názov združenia: Združenie slovenských laboratórií a skúšobní.
 3. Sídlo združenia: Tichá 34 , 044 12 Nižný Klátov.
 4. IČO Združenia: 31 950 060
 5. Združenie je právnickou osobou s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.

Článok II.

Predmet činnosti a ciele Združenia

 1. Združenie je záujmovým združením právnických osôb, ktorých hlavným predmetom činnosti je skúšobníctvo, alebo ktoré majú vo svojej organizačnej štruktúre začlenené skúšobne alebo laboratóriá.
 2. Hlavné ciele Združenia:
  • zastupovanie záujmov skúšobní a laboratórií vo vzťahu k orgánom štátnej správy
  • spolupráca s orgánmi štátnej správy:
 • pri príprave a tvorbe technických, organizačných, riadiacich a právnych noriem v oblasti skúšobníctva
 • pri vytváraní podmienok na akreditáciu skúšobní a certifikáciu výrobkov
 • pri odstraňovaní technických prekážok obchodu
 • šírenie osvety v oblasti skúšobníctva organizovaním konferencií, seminárov a iných odborných akcií
 • spolupráca pri profesnej výchove, vzdelávaní a atestácii pracovníkov skúšobní a laboratórií
 • spolupráca a sprostredkovanie konzultačných a poradenských služieb v oblasti skúšobníctva
 • spolupráca s partnerskými organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí, organizovanie domácich a zahraničných odborných kontaktov

Článok III.

Členstvo v Združení

 1. Splnomocnený zástupca člena Združenia má právo:
  1. voliť a byť volený do orgánov Združenia,
  2. byť informovaný o činnosti orgánov Združenia,
  3. podávať návrhy, pripomienky a stanoviská k činnosti orgánov Združenia.
 2. Člen Združenia (právnická osoba) na zastupovanie pre prácu v Združení splnomocňuje svojho zástupcu.
 3. Členstvo v Združení vzniká schválením prihlášky predstavenstvom Združenia. V prípade prihlášky podanej zahraničnou právnickou osobou sa vyžaduje jej schválenie valným zhromaždením Združenia.
 4. Členom Združenia môže byť právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, pôsobiaca v oblasti skúšobníctva, vedy a výskumu. Členom Združenia sa môže stať aj zahraničná právnická osoba, pôsobiaca v oblasti skúšobníctva, vedy a výskumu.
 5. Člen Združenia má právo po splnení stanovených kritérií používať schválenú evidovanú pečiatku Združenia.
 6. Člen Združenia je povinný:
  1. dodržiavať stanovy Združenia a rozhodnutia orgánov Združenia,
  2. platiť členské príspevky v stanovenej výške a termíne,
  3. podieľať sa na odbornej činnosti Združenia a riadne vykonávať funkcie, do ktorých bol zvolený,
  4. presadzovať záujmy Združenia a svojou činnosťou prispievať k prosperite a dobrému menu Združenia,
  5. zúčastňovať sa valných zhromaždení Združenia.
 7. Členstvo v Združení zaniká:
  1. zánikom Združenia,
  2. zánikom člena bez právneho nástupcu,
  3. vystúpením člena na základe písomného oznámenia predstavenstvu,
  4. rozhodnutím predstavenstva o zrušení členstva.

Článok IV.

Orgány Združenia

Orgány Združenia sú:

 1. Valné zhromaždenie,
 2. Predstavenstvo,
 3. Revízor,
 4. Sekretár.

Článok V.

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia, všetci členovia Združenia majú právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení a hlasovať na ňom. Každý člen Združenia má pri hlasovaní 1 hlas. Valné zhromaždenie sa uskutočňuje ako riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie.
 2. Valné zhromaždenie najmä:
  1. schvaľuje:
   • zmenu stanov, a jeho doplnky,
   • rokovací poriadok a program činnosti Združenia,
   • účtovnú závierku,
   • správu o činnosti a hospodárení,
   • rozpočet na nasledujúci kalendárny rok,
   • správu revízora,
   • výšku členského príspevku a termín jeho úhrady,
   • prihlášku zahraničnej právnickej osoby za člena Združenia.
  2. volí a odvoláva:
   • členov predstavenstva
   • revízora
  3. rozhoduje o zrušení Združenia, menuje a odvoláva likvidátora
 3. Valné zhromaždenie sa koná najmenej 1-krát za 2 roky a zvoláva ho predstavenstvo Združenia písomnou pozvánkou najmenej 10 dní pred dňom jeho konania s uvedením termínu, miesta a programu rokovania.
 4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú na ňom prítomní členovia majúci najmenej 1/2 všetkých hlasov. Pokiaľ valné zhromaždenie nie je v stanovenom čase uznášaniaschopné, koná sa valné zhromaždenie o 60 minút a je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných hlasov. Toto valné zhromaždenie rokuje s nezmeneným programom rokovania.
 5. Uznesenie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných hlasov. Rozhodnutie o zrušení Združenia musí byť prijaté najmenej 4/5 prítomných hlasov.
 6. O konaní valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, súčasťou ktorej je aj listina prítomných. Zápisnicu podpisuje zvolený predseda valného zhromaždenia a sekretár Združenia.

Článok VI.

Predstavenstvo

 1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Združenia, ktoré riadi činnosť Združenia a koná v jeho mene.
 2. Predstavenstvo má najviac 7 členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva sú štyri roky. Opätovná voľba je možná.
 3. Členmi predstavenstva sú aj prezident a viceprezident, ktorých si volí predstavenstvo zo svojich členov. Funkcia prezidenta a viceprezidenta zaniká dňom zániku ich funkcie ako členov predstavenstva.
 4. Člen predstavenstva môže zo svojej funkcie odstúpiť. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť predstavenstvu. Výkon jeho funkcie končí dňom prerokovania odstúpenia predstavenstvom. V prípade, ak predstavenstvo nezasadne do konania najbližšieho valného zhromaždenia, výkon funkcie člena predstavenstva končí dňom konania tohto valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo ani valné zhromaždenie nezasadne do 3 mesiacov od doručenia odstúpenia, je odstúpenie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto doby.
 5. Výkon funkcie členov predstavenstva je bezodplatný. Členovia predstavenstva nemajú nárok na žiadne funkčné pôžitky.
 6. Práva a povinnosti predstavenstva:
  • zvolávať valné zhromaždenia a vykonávať jeho rozhodnutia,
  • predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie: účtovnú závierku, správu o činnosti a hospodárení, rozpočet na nasledujúci kalendárny rok, správu revízora, návrh výšky členského príspevku a termín jeho úhrady,
  • prerokovávať a schvaľovať zásadné stanoviská a návrhy Združenia; v prípade kolízie záujmov jednotlivých členov, predstavenstvo navrhne spôsob riešenia tejto kolízie. Ak dotknutí členovia nesúhlasia s navrhovaným riešením, Združenie v uvedenej veci stanovisko nevydá. Týmto nie je dotknuté právo člena prezentovať svoje stanovisko k uvedenej problematike, ale len ako stanovisko vo vlastnom mene a nie v mene Združenia,
  • ustanovovať do funkcie sekretára Združenia,
  • rozhodovať o prijatí nových členov Združenia a o zrušení ich členstva,
  • rozhodovať o vysporiadaní finančných záväzkov člena, ktoré vyplynuli z neplnenia jeho finančných povinností voči Združeniu (odloženie splátok, rozloženie splátok, odpustenie splátok),
  • ustanovovať podľa potreby pracovné skupiny, výbory, komisie.
 7. Zasadnutia predstavenstva sa konajú podľa potreby, najmenej však 2-krát do roka a zvoláva ich prezident alebo ním poverený člen predstavenstva. Rokovania predstavenstva sa zúčastňuje aj sekretár Združenia.
 8. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenie predstavenstva je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta, resp. v jeho neprítomnosti hlas predsedajúceho rokovaniu predstavenstva.
 9. Zo zasadnutia predstavenstva vyhotovuje sekretár Združenia zápisnicu, ktorú podpisuje prezident alebo predsedajúci rokovaniu predstavenstva a sekretár.

Článok VII.

Revízor

 1. Revízor je kontrolným orgánom Združenia, ktorý dohliada na činnosť Združenia a jeho orgánov.
 2. Revízora volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie revízora sú štyri roky. Opätovná voľba je možná.
 3. Revízor môže zo svojej funkcie odstúpiť. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť predstavenstvu Združenia. Výkon jeho funkcie končí dňom konania najbližšieho valného zhromaždenia.
 4. Výkon funkcie revízora je bezodplatný. Revízor nemá nárok na žiadne funkčné pôžitky.
 5. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa Združenia, kontrolovať rozpočet Združenia, jeho čerpanie a vedenie účtovných dokladov Združenia.
 6. Revízor dáva svoje vyjadrenie k správe o hospodárení Združenia, ktorú vypracováva predstavenstvo a schvaľuje valné zhromaždenie.

Článok VIII.

Sekretár

 1. Sekretár vedie administratívu Združenia. Pri svojej činnosti sa riadi pokynmi prezidenta, prípadne viceprezidenta a predstavenstva.
 2. Sekretára do jeho funkcie ustanovuje predstavenstvo na obdobie 4 rokov.
 3. Sekretár môže zo svojej funkcie odstúpiť. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť predstavenstvu Združenia. Výkon jeho funkcie končí dňom doručenia oznámenia predstavenstvu.
 4. Výkon funkcie sekretára je bezodplatný. Sekretár nemá nárok na žiadne funkčné pôžitky.
 5. Sekretár najmä:
  • zabezpečuje organizačné úkony a administratívne záležitosti súvisiace so zasadaním predstavenstva,
  • zabezpečuje archiváciu dokumentácie predstavenstva.

Článok IX.

Zastupovanie Združenia

 1. Združenie navonok zastupuje prezident. Podľa potreby alebo dohody ho v jeho činnosti môže zastúpiť viceprezident alebo sekretár.
 2. Podpisovať v mene Združenia sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva, a to: prezident spolu s viceprezidentom alebo jeden z nich spolu s ďalším členom predstavenstva prípadne so sekretárom.
 3. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k názvu združenia a funkcií pripoja podpisujúci svoje podpisy.

Článok X.

Hospodárenie združenia

 1. Hospodárenie Združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu Združenia.
 2. Zdrojmi Združenia sú členské príspevky, dary fyzických a právnických osôb, výnosy z majetku združenia, prípadné dotácie a subvencie.
 3. Za hospodárenie Združenia zodpovedá predstavenstvo, ktoré vypracováva správu o hospodárení a spolu s vyjadrením revízora ju predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu.

Článok XI.

Zrušenie a zánik Združenia

 1. O zrušení Združenia rozhoduje valné zhromaždenie 4/5 hlasov prítomných členov.
 2. Ak pri zrušení Združenia neprechádza jeho majetok na právneho nástupcu, vykoná sa likvidácia. Likvidátora vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov Združenia rovným dielom.
 3. Združenie zaniká výmazom z príslušného registra.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 1. Týmito stanovami sa rušia doteraz platné stanovy Združenia zo dňa 27.2.2008.
 2. Akékoľvek zmeny a dodatky týchto stanov nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením.
 3. Právne vzťahy týmito stanovami neupravené sa riadia občianskym zákonníkom a ostatnými platnými predpismi slovenského právneho poriadku.
 4. Výklad stanov Združenia je oprávnené robiť predstavenstvo.
stanovy_final