16. Valné zhromaždenie ZSLS sa bude konať 21. – 22.3. 2024 v hoteli Stupka na Táľoch. Pozvánka aj organizačné pokyny 16. Valného zhromaždenia sú zverejnené na našej web-stránke ako aj odoslané poštou všetkým členom združenia.

VZ zhodnotilo plnenie plánu činnosti ZSLS od posledného VZ , finančnú situáciu združenia a prerokovalo plán činnosti na nasledujúce obdobie. Keďže rok 2022 bol aj volebným rokom , VZ zvolilo za členov Predstavenstva ZSLS: RNDr.Ladislava Rožeka , Ing.Miroslava Vojtasa   a Ing.Juraja Slobodu. Za revízora ZSLS 15.VZ zvolilo:Ľubicu Beňušovú z …

14. Valné zhromaždenie ZSLS sa bude konať 5. – 6.3. 2020 v hoteli Stupka na Táľoch. Pozvánka aj organizačné pokyny riadného Valného zhromaždenia budú zverejnené na našej web-stránke ako aj odoslané poštou všetkým členom združenia.

  VZ zhodnotilo plnenie plánu činnosti ZSLS od posledného VZ , finančnú situáciu združenia a prerokovalo plán činnosti na nasledujúce obdobie. Keďže rok 2018 bol aj volebným rokom , VZ zvolilo za členov Predstavenstva ZSLS: RNDr.Ladislava Rožeka , Ing.Miroslava Vojtasa , Ing.Františka Kuňu  a Ing.Juraja Slobodu. Za revízora ZSLS 13.VZ …

11. Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí v Hoteli Stupka na Táľoch odsúhlasilo Program valného zhromaždenia a Uznesenie z valného zhromaždenia. Najdôležitejšími bodmi programu bola Správa o činnosti ZSLS za roky 2012 – 2013, Plán činnosti na roky 2014 – 2015, Správa Revízora ZSLS za roky 2012 – 2013 a voľba nového Predstavenstva a Revízora združenia. Valné zhromaždenie …