V dňoch 19 – 20.4 2018 sa na Táľoch konalo 13. riadné VZ ZSLS. VZ zhodnotilo plnenie plánu činnosti ZSLS od posledného VZ , finančnú situáciu združenia a prerokovalo plán činnosti na nasledujúce obdobie. Keďže rok 2018 bol aj volebným rokom , VZ zvolilo za členov Predstavenstva ZSLS: RNDr.Ladislava Rožeka …

11. Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí v Hoteli Stupka na Táľoch odsúhlasilo Program valného zhromaždenia a Uznesenie z valného zhromaždenia. Najdôležitejšími bodmi programu bola Správa o činnosti ZSLS za roky 2012 – 2013, Plán činnosti na roky 2014 – 2015, Správa Revízora ZSLS za roky 2012 – 2013 a voľba nového Predstavenstva a Revízora združenia. Valné zhromaždenie …