Bezpečnosť a ochrana Vašich údajov

Združenie slovenských laboratórií a skúšobní

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIE COOKIES

I. Ochrana osobných údajov na webstránkach SKUSOBNE.sk

1. Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies sa vzťahujú na všetky služby SKUSOBNE.sk poskytované, na web stránke SKUSOBNE.sk. Nevzťahujú sa na služby ponúkané inými spoločnosťami alebo jednotlivcami, ani na produkty alebo web stránky, ktoré sa môžu objaviť na web stránke SKUSOBNE.sk vo forme reklamy, odkazov, linkov a pod.


2. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies sú doplnené špeciálnymi podmienkami, v ktorých sú špecifikované ďalšie náležitosti ochrany osobných údajov pre jednotlivé informačné systémy obsahujúce osobné údaje (viď článok II., III. a IV.).

3. SKUSOBNE.sk tvoria členovia ZDRUŽENIA SLOVENSKÝCH LABORATÓRIÍ A SKÚŠOBNÍ, sídlo: Hraničná 2, 040 17 Košice-Juh, IČO: 31 950 060. Právna forma: Záujmové združenie právnických osôb. Deň zápisu: 14. apríla 1993, zapísaná Okresným úradom v Košiciach do registra záujmových združení právnických osôb.

4. Prístup k osobným údajom majú členovia ZDRUŽENIA SLOVENSKÝCH LABORATÓRIÍ A SKÚŠOBNÍ, ktorí boli poučení o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov a sprostredkovatelia, ktorí sú so ZDRUŽENÍM SLOVENSKÝCH LABORATÓRIÍ A SKÚŠOBNÍ zmluvne viazaní, poučení
o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov a sú povinní dodržiavať mlčanlivosť, ktorá trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

5. ZDRUŽENIE SLOVENSKÝCH LABORATÓRIÍ A SKÚŠOBNÍ je povinné v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej v texte len „zákon na ochranu osobných údajov“) zabezpečiť ochranu osobných údajov. Prijali sme preto také technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých sme schopní zabezpečiť sieťovú bezpečnosť a zálohovanie údajov, odolnosť informačných systémov obsahujúcich osobné údaje proti škodlivým kódom, nežiaducim modifikáciám, neoprávnenému prístupu, manipuláciou so zariadeniami alebo nosičmi a pod. a preventívnou kontrolou sa snažíme predchádzať rôznym bezpečnostným incidentom.

6. ZDRUŽENIE SLOVENSKÝCH LABORATÓRIÍ A SKÚŠOBNÍ získava osobné údaje od:

7. So získanými osobnými údajmi narábame podľa zákona na ochranu osobných údajov. Zhromažďujeme len také osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na to, aby sme boli schopní zabezpečiť poskytnutie služby v rámci členstva v ZDRUŽENÍ SLOVENSKÝCH LABORATÓRIÍ A SKÚŠOBNÍ, vykonať evidenciu v databáze členov.

8. Spracovanie osobných údajov prebieha ručne a automatizovane. Osobné údaje návštevníkov web stránok na stránkach SKUSOBNE.sk môžu byť v prípade potreby poskytnuté tretej strane, ktorá zabezpečí dodanie služby (viď článok II.).

9. V zmysle § 16 ods. 1 zákona na ochranu osobných údajov, je dotknutá osoba povinná uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.

10. Každá dotknutá osoba má právo na informácie o stave spracúvania osobných údajov, opravu alebo likvidáciu nesprávnych údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu osobných údajov ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, namietať voči spracúvaniu
osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov a ďalšie práva vyplývajúce z § 28 zákona na ochranu osobných údajov.

11. Poskytnutý súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, a to písomne, na nižšie uvedenej emailovej a poštovej adrese (viď článok VII.).

II. Členstvo v ZDRUŽENÍ SLOVENSKÝCH LABORATÓRIÍ A SKÚŠOBNÍ

1. Pravidlá získavania, spracovávania, uchovávania a likvidácie osobných údajov získaných od návštevníkov / klientov na web stránke SKUSOBNE.sk stanovujú Všeobecné podmienky členstva v ZDRUŽENÍ SLOVENSKÝCH LABORATÓRIÍ A SKÚŠOBNÍ.

III. Databáza členov ZDRUŽENIA SLOVENSKÝCH LABORATÓRIÍ A SKÚŠOBNÍ

1. Pravidlá získavania, spracovávania, uchovávania a likvidácie osobných údajov získaných od členov ZDRUŽENIA SLOVENSKÝCH LABORATÓRIÍ A SKÚŠOBNÍ, ktorí sa zaevidujú do našej databázy na web stránke SKUSOBNE.sk sú uvedené v registračnom formulári do databázy uchádzačov o členstvo v ZDRUŽENÍ SLOVENSKÝCH LABORATÓRIÍ A SKÚŠOBNÍ.

IV. Cookies

1. Web stránka SKUSOBNE.sk používa tzv. „cookies“. Cookies sú malé textové súbory, ktoré si stránka ukladá na zariadení návštevníka stránky a ktoré zhromažďujú informácie o návštevníkoch stránky.

2. ZDRUŽENIE SLOVENSKÝCH LABORATÓRIÍ A SKÚŠOBNÍ používa na web stránke SKUSOBNE.sk cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie stránky a poskytovanie našich služieb. Sú to: Tzv. „session cookies“. Obsahujú len neosobné informácie o návštevníkovi stránky a po zatvorení prehliadača sa automaticky vymazávajú. Poskytujú nám množstvo užitočných informácií, napríklad koľko návštevníkov bolo na stránke či aké prehliadače používajú, vďaka čomu sme schopní našu stránku optimalizovať a vylepšovať. Tzv. „funkčné cookies“. Tieto umožňujú zapamätať si prihlasovacie údaje návštevníka stránky, zaistiť bezpečnosť po prihlásení alebo zúčastniť sa akcií zverejnených na stránke.

3. Web stránka SKUSOBNE.sk povoľuje generovanie vlastných cookies niektorým externým systémom. Sú to: Tzv. „cookies tretích strán“. Tieto cookies sú generované výhradne tretími stranami a ZDRUŽENIE SLOVENSKÝCH LABORATÓRIÍ A SKÚŠOBNÍ nemôže tieto cookies čítať. Patria sem najmä
analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci stránku používajú, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook, Google+, Youtube, Twitter, Instagram, Pinterest), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie stránky a reklamné cookies, ktoré umožňujú zlepšenie cielenia reklamy na stránke. Ďalšie informácie o službe Google Analytics sú na google.com/analytics a ďalšie informácie o cookies tretích strán sú v zásadách používania cookies príslušných tretích strán.

4. Pre odstránenie cookies uložených v zariadení návštevníka stránky alebo zmenu nastavenia cookies je potrebné kliknúť na menu „Pomoc“ v prehliadači návštevníka. Vymazanie cookies alebo zamedzenie ich prijímania môže mať za následok nesprávne fungovanie web stránky SKUSOBNE.sk.

5. Viac informácií o cookies a o tom, ako s nimi pracovať, je na
www.allaboutcookies.org.

V. Profilovanie

1. ZDRUŽENIE SLOVENSKÝCH LABORATÓRIÍ A SKÚŠOBNÍ používa profilovanie (filtrovanie podľa kritérií) pri zasielaní noviniek členom združenia na web stránke SKUSOBNE.sk.

2. Profilovanie prebieha len po vyslovenom súhlase dotknutej osoby so zasielaním noviniek za účelom poskytnutia informácií o službách alebo produktoch (viď článok III.).

3. Zrušením súhlasu na zasielanie noviniek nie sú osobné údaje dotknutej osoby ďalej využívané na profilovanie.

VI. Kontaktné údaje

1. Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov na web stránkach SKUSOBNE.sk, žiadosti o opravu / aktualizáciu, vymazanie, likvidáciu či blokovanie údajov môžete posielať do ZDRUŽENIA SLOVENSKÝCH LABORATÓRIÍ A SKÚŠOBNÍ emailom alebo poštou:
Email: sekretariat (zavináč) skusobne.sk
Poštová adresa:
Vec: Ochrana osobných údajov
ZDRUŽENIE SLOVENSKÝCH LABORATÓRIÍ A SKÚŠOBNÍ
Hraničná 2 04017 Košice-Juh
040 17 Košice
V Košiciach, 9.12.2016

Zaistenie bezpečnosti dát a ochrana Vašich osobných údajov

Vaše údaje spracovávame s cieľom realizácie zmluvy a udržiavania existujúceho vzťahu s členmi v prísnom súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a starostlivo chránime potrebné a dobrovoľné údaje. Osobné údaje potrebné na vybavenie členstva sa ukladajú a používajú na udržiavanie vzťahu s členmi a na reklamné účely. Proti používaniu alebo sprostredkovaniu Vašich údajov s cieľom reklamy alebo prieskumu trhu alebo verejnej mienky môžete kedykoľvek namietať. Stačí poslať krátku správu na adresu uvedenú v článku VI., alebo neformálny e-mail.

Na požiadanie Vám bezplatne poskytneme informácie o údajoch uložených pod Vašim menom alebo pseudonymom. Ak si to želáte, pošlite krátku správu na kontaktné údaje uvedené v článku VI., alebo neformálny e-mail. Rovnako sme povinní na požiadanie údaje o Vás opraviť, zablokovať alebo vymazať.

E-mailové adresy

E-mailové adresy sa ukladajú len pre interné ciele a ďalej sa neposkytujú. Môže sa stať, že od nás dostanete newsletter s informáciami o aktuálnych novinách. Zasielanie nášho newsletter môžete kedykoľvek ukončiť. Najpohodlnejšie je to prostredníctvom odkazu, ktorý je na konci každého newsletter.

Osobný účet

Údaje osobného účtu môžete nechať kedykoľvek vymazať a nebude z toho vyplývať vznik sprostredkovateľských nákladov. Stačí poslať krátku správu na adresu uvedenú v článku VI., alebo neformálny e-mail.

Cookies

Používame Server-Side-Cookies. Server-Side-Cookies je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá na našom serveri, ak surfujete na našich stránkach. Cookies môže obsahovať len informácie, ktoré my sami posielame na Váš počítač – osobné údaje sa pomocou neho nedajú prečítať. Ak potvrdíte cookies na našej stránke, nemáme prístup k Vašim osobným údajom, ale pomocou cookies môžeme identifikovať Váš počítač.

Okrem toho používame „aktuálne“ cookies: Nezostanú vo Vašom počítači. Ak opustíte naše stránky, odstráni sa aj dočasný cookies. Pomocou zhromaždených informácií môžeme analyzovať užívateľské vzory a štruktúry našej internetovej stránke. Týmto spôsobom môžeme ďalej zlepšovať našu stránku, pričom zlepšíme obsah a osobnú zónu a zjednodušíme používanie.

Väčšina prehliadačov akceptuje používanie cookies štandardne. V bezpečnostných nastaveniach môžete povoliť alebo zakázať dočasné alebo stále cookies nezávisle na sebe. Ak cookies deaktivujete, nebudete mať za určitých okolností k dispozícii niektoré funkcie na našej stránke a niektoré internetové stránky sa nemusia správne zobrazovať.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie Google Analytics

Táto internetová stránka používa Google Analytics, službu internetovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“ ). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a ktoré umožňujú analýzu používania internetovej stránky Vaším prostredníctvom. Informácie vytvorené prostredníctvom cookies a prostredníctvom Vášho používania tejto stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uložia. V prípade aktivácie anonymity IP na tejto internetovej stránke spoločnosť Google Vašu IP adresu predtým skráti v rámci členských štátov EÚ alebo iných zmluvných krajín Dohody o európskom hospodárskom priestore.
Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie celá IP adresa a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto internetovej stránky bude Google používať tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania tejto internetovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách internetovej stránky a na podávanie ďalších informácií o používaní internetovej stránky a o službách spojených s používaním internetu v súvislosti s touto internetovou stránkou. IP adresa sprostredkovaná Vaším prehliadačom Google v rámci Google Analytics sa nespojí s ostatnými údajmi Google.
Uloženiu cookies môžete zabrániť prostredníctvom príslušného nastavenia vo Vašom prehliadači. Upozorňujeme Vás však na to, že v takom prípade nebudete môcť používať všetky funkcie tejto internetovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zostaveniu údajov (vrátane IP adresy) vytvorených prostredníctvom cookies a prostredníctvom Vášho používania internetovej stránky, ak si stiahnete a nainštalujete tento plugin pre prehliadač: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie pluginov Facebooku (Like-Button)

Na našej stránke môžu byť integrované pluginy sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy Facebooku rozpoznáte podľa loga Facebooku alebo podľa „Like-Button“ („Páči sa mi“ na našej stránke). Prehľad pluginov Facebooku nájdete tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Ak navštívite naše stránky, prostredníctvom pluginu sa vytvorí priame spojenie medzi Vaším prehliadačom a serverom Facebooku. Facebook tak dostane informáciu, že ste prostredníctvom svojej IP adresy navštívili našu stránku. Ak kliknete na „Like-Button“ Facebooku a ste prihlásení na Vašom Facebookovom účte, môžete prepojiť obsahy na našich stránkach vo Vašom Facebookovom profile. Tak môže Facebook priradiť návštevu našich stránok k Vášmu používateľskému účtu. Upozorňujeme však na to, že my ako poskytovateľ nemáme žiadne vedomosti o obsahu sprostredkovaných údajov ako ani o ich používaní prostredníctvom Facebooku. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov Facebooku na http://facebook.com/policy.php.
Ak si neželáte, aby Facebook mohol priraďovať naše stránky k Vášmu používateľskému účtu na Facebooku, odhláste sa z Vášho Facebookového používateľského účtu.

Bezpečnosť osobných údajov

Skratka „SSL“ znamená „Secure Socket Layer“ a je to metóda kódovania, ktorá sa úspešne používa v celom internetovom svete. Všetky osobné údaje ako číslo kreditnej karty, číslo banky, číslo účtu, meno a adresa sa zakódujú a tak sa môžu bezpečne prenášať cez internet. Tieto informácie nemôže počas prenosu čítať nikto nepovolaný. Dbajte na to, aby ste používali vždy najaktuálnejšiu verziu prehliadača a najnovšie bezpečnostné aktualizácie Vášho operačného systému, aby ste zabezpečili čo najvyššiu bezpečnosť.

Na týchto stránkach sa využívajú tieto súbory cookies:

Cookie NameCookie CategoryDescriptionDuration
wordpress_2WordPress cookie for a logged in user.session
wordpress_logged_in_2WordPress cookie for a logged in usersession
wordpress_test_2WordPress cookie for a logged in usersession
wordpress_test_cookie2WordPress test cookiesession
wp-settings-1Wordpress also sets a few wp-settings-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface. 1 year
wp-settings-time-2Wordpress also sets a few wp-settings-{time}-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface. 1 year
PHPSESSID1To identify your unique session on the websitesession
SESS1To ensure that you are recognised when you move from page to page within the site and that any information you have entered is remembered.session

Cookies ktorých vysvetlenie nie je v tabuľke vyššie vygenerované a uvedené:

_ga – https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/domains?hl=sk

_gat – https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/methods/gaJSApi_gat

viewed_cookie_policy – https://cookiepedia.co.uk/cookies/viewed_cookie_policy