Dňa 28.03 2019 sa konalo zasadnutie Predstavenstva ZSLS na Táloch . Zasadnutia sa zúčastnili: Predstavenstvo ZSLS :RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas ,  Ing.Juraj Sloboda Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová Revízor združenia :Ľubica Beňušová Témou rokovania bolo zhodnotenie činnosti združenia za rok 2018 , stav členskej základne ako aj finančná situácia ZSLS. …

14. Valné zhromaždenie ZSLS sa bude konať 5. – 6.3. 2020 v hoteli Stupka na Táľoch. Pozvánka aj organizačné pokyny riadného Valného zhromaždenia budú zverejnené na našej web-stránke ako aj odoslané poštou všetkým členom združenia.

V dňoch 25. – 27.9.2019 sa konala konferencia Sdružení českých zkoušeben a laboratoří, na ktorej sa zúčastnili aj členovia ZSLS Ing. Juraj Sloboda a Ing. Miroslav Vojtas .

Dňa 11.10 2018 sa konalo širšie zasadnutie Predstavenstva ZSLS na Táloch . Zasadnutia sa zúčastnili: Predstavenstvo ZSLS :RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas ,  Ing.Juraj Sloboda Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová Kontrolór združenia :Ľubica Beňušová Témou rokovania bolo zhodnotenie činnosti združenia v r.2018 , stav členskej základne (počet členov ZSLS k 11.10 2018 je 17) …

  VZ zhodnotilo plnenie plánu činnosti ZSLS od posledného VZ , finančnú situáciu združenia a prerokovalo plán činnosti na nasledujúce obdobie. Keďže rok 2018 bol aj volebným rokom , VZ zvolilo za členov Predstavenstva ZSLS: RNDr.Ladislava Rožeka , Ing.Miroslava Vojtasa , Ing.Františka Kuňu  a Ing.Juraja Slobodu. Za revízora ZSLS 13.VZ …

Dňa 8.2 2018 zasadalo v Košiciach predstavenstvo ZSLS v zložení RNDr.Ladislav Roźek ,  Ing.Miroslav Vojtas a  Ing.Ivan Hrivnák. Predstavenstvo zhodnotilo činnosť ZSLS od posledného zasadnutia predstavenstva. Predstavenstvo schválilo žiadosť o prijatie za člena ZSLS pre ZTS Metalurg skúšobné laboratórium a.s Dubnica nad Váhom. Predstavenstvo prejednalo program Valného zhromaždenia ZSLS 19 – 20.4 …

Dňa 4.10 2017 sa v Košiciach uskutočnilo zasadnutie predstavenstva ZSLS. Predstavenstvo v zložení RNDr.Ladislav Rožek, Ing.Miroslav Vojtas, Ing.Ivan Hrivnák zhodnotilo činnosť združenia ZSLS za rok 2017. Na základe žiadosti predstavenstvo schválilo členstvo v združení ZVL Slovakia, a.s.- rozmerové, metalografické a skúšobné laboratórium ložísk a zároveň na základe splnených podmienok odsúhlasilo …

Počas konania koferencie „Novinky v oblasti  skúšobníctve“ ktorú organizovalo naše združenie ZSLS v dňoch 3.5 – 5.5  2017 na Táľoch sa uskutočnilo aj zasaadnutie predstavenstva ZSLS ktoré zhodnotilo úroveň konferencie ako aj plán činnosti združenia na nasledujúce obdobie. Predstavenstvo s potešením konštatovalo vysokú odbornú aj spoločenskú úroveň konferencie „Novinky v …