Dňa 26.02 2024 sa konalo zasadnutie Predstavenstva ZSLS cez konferenčný hovor.  Zasadnutia sa zúčastnili: Predstavenstvo ZSLS : RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas , Ing.Juraj Sloboda Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová Revízor združenia :Ľubica Beňušová Témou rokovania bolo zhodnotenie činnosti združenia za rok 2023 , stav členskej základne , termín Valného zhromaždenia. Valné …

Dňa 01.03 2023 sa konalo zasadnutie Predstavenstva ZSLS cez konferenčný hovor. . Zasadnutia sa zúčastnili: Predstavenstvo ZSLS : RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas , Ing.Juraj Sloboda Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová Revízor združenia :Ľubica Beňušová Témou rokovania bolo zhodnotenie činnosti združenia , schválenie účtovnej závierky za rok 2022 formou ,,per rollam,, , stav …

16. Valné zhromaždenie ZSLS sa bude konať 21. – 22.3. 2024 v hoteli Stupka na Táľoch. Pozvánka aj organizačné pokyny 16. Valného zhromaždenia sú zverejnené na našej web-stránke ako aj odoslané poštou všetkým členom združenia.

v dňoch 18.-20.9. 2024 sa uskutoční konferencia ,,Novinky ve zkušebnictví,, https://skusobne.sk/konferencia/pozvanka https://skusobne.sk/konferencia/program https://skusobne.sk/konferencia/zavazna_prihlaska

V dňoch 5. – 7. 9. 2022 sa na Táloch konala medzinárodná konferencia „Nové trendy v oblasti skúšobníctva“. Konferenciu organizovalo Združenie slovenských laboratórií a skúšobní, ktorého prezidentom je RNDr. Ladislav Rožek, MBA., riaditeľ U. S. Steel Košice – Labortest, s. r. o. Na konferencii odzneli mnohé zaujímavé príspevky z oblasti výskumu a vývoja, ako …

VZ zhodnotilo plnenie plánu činnosti ZSLS od posledného VZ , finančnú situáciu združenia a prerokovalo plán činnosti na nasledujúce obdobie. Keďže rok 2022 bol aj volebným rokom , VZ zvolilo za členov Predstavenstva ZSLS: RNDr.Ladislava Rožeka , Ing.Miroslava Vojtasa   a Ing.Juraja Slobodu. Za revízora ZSLS 15.VZ zvolilo:Ľubicu Beňušovú z …

Dňa 13.01 2022 sa konalo zasadnutie Predstavenstva ZSLS cez konferenčný hovor. . Zasadnutia sa zúčastnili: Predstavenstvo ZSLS : RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas , Ing.Juraj Sloboda Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová Revízor združenia :Ľubica Beňušová Témou rokovania bolo zhodnotenie činnosti združenia za rok 2021 , stav členskej základne ako aj finančná situácia ZSLS. …

Dňa 10.06 2021 sa konalo zasadnutie Predstavenstva ZSLS v Hoteli Stupka na Táloch. Zasadnutia sa zúčastnili: Predstavenstvo ZSLS :RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas , Ing.Juraj Sloboda Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová Revízor združenia :Ľubica Beňušová Témou rokovania bolo stav členskej základne ako aj finančná situácia ZSLS. Predstavenstvo ZSLS schválilo vystúpenie spoločnosti ZTS …

V zmysle plánu činnosti , organizuje predstavenstvo ZSLS pravidelnú konferenciu „Novinky v oblasti  skúšobnictva“  ktorá je plánovaná na 6.-8.10.2021 v Hoteli Stupka na Táľoch – členom ZSLS boli zaslané informácie o konferencii   prostredníctvom I.cirkulára Konferencia-ZSLS-2021-1.cirkular.doc Prihláška-na-Konferenciu-ZSLS-1.doc