14. Valné zhromaždenie ZSLS Tále

VZ zhodnotilo plnenie plánu činnosti ZSLS od posledného VZ , finančnú situáciu združenia a prerokovalo plán činnosti na nasledujúce obdobie.

Valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierky aj výsledky hospodárenia na rok 2019.

Valné zhromaždenie schválilo zmenu sídla organizácie : Tichá 34, 044 12 Nižný Klátov