Zasadnutie predstavenstva ZSLS 1.2.2021

Dňa 01.02 2021 sa konalo zasadnutie Predstavenstva ZSLS cez konferenčný hovor. . Zasadnutia sa zúčastnili: Predstavenstvo ZSLS :RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas , Ing.Juraj Sloboda Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová Revízor združenia :Ľubica Beňušová Témou rokovania bolo zhodnotenie činnosti združenia za rok 2020 , stav členskej základne ako aj finančná situácia ZSLS. Revízor združenie informovala prítomných o hospodárení ZSLS. Predstavenstvo ZSLS schválilo účtovnú závierku za rok 2020 , t.j 1.2.2021.