Zasadnutie Predstavenstva ZSLS 28.03.2019 Tále

Dňa 28.03 2019 sa konalo zasadnutie Predstavenstva ZSLS na Táloch . Zasadnutia sa zúčastnili:

Predstavenstvo ZSLS :RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas ,  Ing.Juraj Sloboda

Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová

Revízor združenia :Ľubica Beňušová

Témou rokovania bolo zhodnotenie činnosti združenia za rok 2018 , stav členskej základne ako aj finančná situácia ZSLS.

Revízor združenie informovala  prítomných o hospodárení ZSLS. Predstavenstvo ZSLS schválilo účtovnú závierku za rok 2018 , t.j 28.3.2019

Združenie na návrh Ing. Juraja Slobodu zorganizuje v rámci členskej základne ZSLS medzilaboratórne porovnávacie testy tvrdosti – zodpovedný Ing.Sloboda.

Prezident združenia informoval o konaní konferencie CTLA v dňoch 25. – 27.9.2019 v Luhačoviciach a účasti členov STLA.