Zasadnutie predstavenstva ZSLS 17.9.2020 na Táloch

Dňa 17.9 2020 sa konalo  zasadnutie Predstavenstva ZSLS na Táloch . Zasadnutia sa zúčastnili:

Predstavenstvo ZSLS :RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas ,  Ing.Juraj Sloboda

Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová

Kontrolór združenia :Ľubica Beňušová

Témou rokovania bolo  stav členskej základne (počet členov ZSLS k 17.9 2020 je 15) ako aj finančná situácia ZSLS. Ďalším bodom rokovania bolo odsúhlasenie predĺženia oprávnenia používať pečiatku ZSLS pre organizácie ktorým končí platnosť v r. 2020 a odsúhlasenie žiadosti o prijatie nového člena.

Predstavenstvo prejednalo aj termín konania konferencia Novinky v oblasti skúšobníctva 2021, ktoré by sa malo konať 14.-16.4.2021 na Táloch.