Konferencia ,, Nové trendy v oblasti skúšobníctva 2022″

V dňoch 5. – 7. 9. 2022 sa na Táloch konala medzinárodná konferencia „Nové trendy v oblasti skúšobníctva“. Konferenciu organizovalo Združenie slovenských laboratórií a skúšobní, ktorého prezidentom je RNDr. Ladislav Rožek, MBA., riaditeľ U. S. Steel Košice – Labortest, s. r. o. Na konferencii odzneli mnohé zaujímavé príspevky z oblasti výskumu a vývoja, ako aj poznatky z rôznych priemyselných odvetví týkajúce sa skúšania a hodnotenia kvality výroby. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia firiem z ČR, ako aj zástupcovia výrobcov skúšobných zariadení. Predsedajúcimi konferencie boli RNDr. Ladislav Rožek, MBA. , Ing. Miroslav Vojtas a Ing. Juraj Sloboda. Všetci zúčastnení vysoko hodnotili odbornú aj spoločenskú úroveň celej konferencie. Tieto konferencie sa konajú každé dva roky, raz v ČR, raz v SR.  

Témy prednášok: Greško, U. S. Steel Košice – Labortest s prednáškou – Hodnotenie cípovitosti obalových plechov pre potravinársky priemysel

Ing. Bekeč PhD., ZP VVC, s. r. o. s prednáškou – Laboratórium vysokoteplotných koróznych procesov

Ing. Dlabaja, PhD., ITC, a. s. s prednáškou – Měžení útlmových charakteristík napříč výrobkovými oblastami v laboratořích ITC

RNDr. Oberta s prezentáciou firmy Rigaku – Rontgenové prístroje

Ing. Kais, VÚD, a. s. s prednáškou – Urýchlené stárnutie zvislých dopravných značiek v umelých a prírodných poveternostných podmienkach

Ing. Reinisch s prezentáciou firmy Zwick Roell – TestXpert III – komplexní software pre mechanické zkoušky

Ing. Kejval, Ph.D ,Altran CZ s prednáškou – Testovaní baterií

Ing. Kopřiva, Ph.D ,Altran CZ s prednáškou – Statické a dynamické zkoušky vlaku

Ing. Sloboda, VÚD, a. s. s prednáškou – Skúšanie a schvaľovanie ťažných zariadení podľa Smernice EHK55

Ing. Blahož s prezentáciou firmy – Anmat Trading – Prezentácia zkušební techniky Herzog

Ing. Valenta, Ing. Dostál, Vysoké učení technické v Brne s prednáškou – Využití vysokorychlostní kamery ve výskume a vývoji

Ing. Šimek, Vysoké učení technické v Brne s prednáškou – Diagnostika plazmatu pomocí optické emisní spekroskopie