13. VZ ZSLS Tále

 

VZ zhodnotilo plnenie plánu činnosti ZSLS od posledného VZ , finančnú situáciu združenia

a prerokovalo plán činnosti na nasledujúce obdobie.

Keďže rok 2018 bol aj volebným rokom , VZ zvolilo za členov Predstavenstva ZSLS:

RNDr.Ladislava Rožeka , Ing.Miroslava Vojtasa , Ing.Františka Kuňu  a Ing.Juraja Slobodu.

Za revízora ZSLS 13.VZ zvolilo:Ľubicu Beňušovú z VÚD a.s Žilina.

Novozvolené predstavenstvo ZSLS sa po skončení 13.VZ ZSLS  zišlo na svojom prvom zasadnutí

kde si zvolilo za prezidenta ZSLS RNDr.Ladislava Rožeka a za I.viceprezidenta Ing.Miroslava Vojtas.