Zasadnutie Predstavenstva ZSLS dňa 8.2 2018 v Košiciach

Dňa 8.2 2018 zasadalo v Košiciach predstavenstvo ZSLS v zložení RNDr.Ladislav Roźek ,  Ing.Miroslav Vojtas a  Ing.Ivan Hrivnák.

Predstavenstvo zhodnotilo činnosť ZSLS od posledného zasadnutia predstavenstva.

Predstavenstvo schválilo žiadosť o prijatie za člena ZSLS pre ZTS Metalurg skúšobné laboratórium a.s Dubnica nad Váhom.

Predstavenstvo prejednalo program Valného zhromaždenia ZSLS 19 – 20.4 2018 na Táľoch. Pozvánku s návratkou môžete nájsť v prílohe.

Pozvánka ZSLS-Tale 2018

Návratka -splnomocnenie