Zasadnutie predstavenstva ZSLS dňa 4.10 2017 Košice

Dňa 4.10 2017 sa v Košiciach uskutočnilo zasadnutie predstavenstva ZSLS.

Predstavenstvo v zložení RNDr.Ladislav Rožek, Ing.Miroslav Vojtas, Ing.Ivan Hrivnák zhodnotilo

činnosť združenia ZSLS za rok 2017. Na základe žiadosti predstavenstvo schválilo členstvo v združení

ZVL Slovakia, a.s.- rozmerové, metalografické a skúšobné laboratórium ložísk a zároveň na základe splnených podmienok odsúhlasilo vydanie Osvedčenia o oprávnení používať pečiatku subjektu evidovaného v ZSLS pod reg.číslom 10. Predstavenstvo sa zaoberalo aj organizáciou VZ ZSLS v r.2018.